Cập nhật DN HCM ĐHCĐ 2022

HCM – Đại hội Cổ đông 2022

Profile picture of Lê Hồng Phương
Phân tích chuyên sâu -

ĐHCĐ của HCM đã thông qua một số nội dung quan trọng như kế hoạch doanh thu 3,593 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1,202 tỷ đồng, kế hoạch cổ tức 2.5% bằng tiền và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%, kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 và cổ phiếu ESOP tỷ lệ 3.5% trong 2022.


Tin liên quan
VND ĐHCĐ 2023

VND - Đại hội cổ đông 2023

Sáng 17/06/2023 VND đã tổ chức ĐHCĐ 2023 và thông qua các nội dung quan trọng sau: 1. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2023 là 1,600 tỷ, tăng trưởng 17% so với 2022 2. Trả cổ tức bằng cổ phiếu 5% cho năm 2022 3. Chào bán 244 triệu cp riêng lẻ với giá không thấp hơn giá bình quân đóng cửa 10 phiên liên tiếp trong 2023 hoặc 2024 4. Chào bán cổ phiếu ESOP với giá 10,000đ/cp và phát hành cp thưởng cho người lao động. Số lượng do HĐQT quyết định theo từng đợt. 5. Chào bán 244 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1 và với giá 10,000đ/cp trong 2023 hoặc 2024. 6. Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại IPAAM không thấp hơn 160 tỷ đồng.
ĐHCĐ 2023 SHS

SHS - Đại hội cổ đông 2023

Đại hội cổ đông SHS hôm nay đã thông qua các vấn đề quan trọng sau: 1. Lợi nhuận trước thuế 2023 ở mức 1,103 tỷ đồng, gấp 5.6 lần so với 2022 2. Hoàn nhập dự phòng 77 tỷ đồng vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3. Triển khai liên quan đến các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh 4. Triển khai phát hành/chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm
TPB ĐHCĐ 2023

TPB - Đại hội cổ đông 2023

Sáng nay TPB đã tổ chức Đại hội cổ đông 2023 để thông qua một số nội dung quan trọng sau: 1. Kế hoạch kinh doanh 2023: - Tổng tài sản 350,000 tỷ đồng (+7% so với 2022) - Dư nợ tín dụng 215,755 tỷ đồng (+ 18% YoY) - Nợ xấu <2.2% - CAR > 10% - Lợi nhuận trước thuế 8,700 tỷ đồng (+11% so với 2022) 2. Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 39.19% 3. Góp vốn, mua cổ phần để mua lại một công ty con hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ 4. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 với ông Đỗ Minh Phú tiếp tục vai trò Chủ tịch HĐQT
SSI ĐHCĐ 2023

SSI - Đại hội cổ đông 2023

SSI đã tổ chức Đại hội cổ đông 2023 chiều nay với các nội dung quan trọng sau: 1. Lợi nhuận trước thuế 2023 ở mức 2,540 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với 2022 2. Trả cổ tức 2022 tỷ lệ 10% bằng tiền 3. Chào bán 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liền trước trong 2023 hoặc 2024 4. Phát hành 10 triệu cổ phần ESOP giá 10,000đ/cp.
HCM ĐHCĐ 2023

HCM - Đại hội cổ đông 2023

Đại hội cổ đông 2023 của HCM tổ chức ngày hôm nay đã thông qua một số nội dung quan trọng sau: 1. Lợi nhuận sau thuế 2023 721 tỷ đồng, giảm 15% so với 2022 2. Trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 5% và bằng cổ phiếu 6% 3. Tỷ lệ cổ tức năm 2023 ở mức 7%
LPB ĐHCĐ 2023

LPB - Đại hội cổ đông 2023

Đại hội cổ đông 2023 tổ chức chiều nay đã thông qua các nội dung quan trọng sau: 1. Kế hoạch kinh doanh 2023: - Tổng tài sản 375,000 tỷ đ (+14% YoY) - Huy động dự kiến ở mức 295,740 tỷ đ (+18% YoY) - Cho vay ở mức 273,490 tỷ đ (+16% YoY) - Lợi nhuận trước thuế 6,000 tỷ đ (+5% YoY) 2. Cổ tức 19% bằng cổ phiếu cho 2022 và dự kiến tỷ lệ cổ tức 12% cho 2023 3. Chào bán 500 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài (tương đương với tỷ lệ sở hữu 15.5%), và phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP giá không thấp hơn mệnh giá. 4. Mua tòa nhà 210 Trần Quang Khải làm trụ sở chính 5. Thay đổi tên viết tắt từ “Lienvietpostbank” thành “LPBank” 6. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong đó ông Nguyễn Đức Thụy là Chủ tịch.
MSB ĐHCĐ 2023

MSB - Đại hội cổ đông 2023

Đại hội cổ đông của MSB đã thông qua các nội dung quan trọng sau: 1. Kế hoạch kinh doanh 2023: - Tổng tài sản 230,000 tỷ đồng (+8% YoY) - Tăng trưởng tín dụng 15% - Nợ xấu < 3% - Lợi nhuận trước thuế 6,300 tỷ (+9% YoY) 2. Không chia cổ tức cho năm 2022 để tạo nguồn vốn cho ngân hàng phát triển
ĐHCĐ 2023 MBS

MBS - Đại hội cổ đông 2023

Đại hội cổ đông của MBS tổ chức sáng nay đã thông qua các nội dung quan trọng sau: 1. Lợi nhuận trước thuế 2023 ở mức 900 tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với 2022 2. Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 12% 3. Tăng vốn bằng nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 3%
ĐHCĐ 2023 ORS

ORS - Đại hội cổ đông 2023

Đại hội cổ đông ORS tổ chức hôm nay đã thông qua một số nội dung quan trọng sau: 1. Kế hoạch kinh doanh 2023 với lợi nhuận sau thuế 184 tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với 2022 2. Không phân phối lợi nhuận giữ lại năm 2022 3. Chào bán 2,000 tỷ trái phiếu kỳ hạn 5 năm 4. Tăng vốn điều lệ thêm 2,000 tỷ đồng thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc chào bán riêng lẻ trong 2023 hoặc quý 1/2024. Nếu bán cho cổ đông hiện hữu thì tỷ lệ là 2:1
SHB ĐHCĐ 2023

SHB - Đại hội cổ đông 2023

1. Kế hoạch kinh doanh 2023 - Tăng trưởng tín dụng 10-14% - Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 6-10% - Nợ xấu < 2% 2. Trả cổ tức 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ 18% 3. Phát hành ~45 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10,000đ/cp 4. Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027
Tháng 07, 2024