Tin Tức
MBS
ĐHCĐ 2023 MBS

MBS - Đại hội cổ đông 2023

Đại hội cổ đông của MBS tổ chức sáng nay đã thông qua các nội dung quan trọng sau: 1. Lợi nhuận trước thuế 2023 ở mức 900 tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với 2022 2. Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 12% 3. Tăng vốn bằng nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 3%
Tháng 05, 2024