Tin Tức
TPB
TPB ĐHCĐ 2023

TPB - Đại hội cổ đông 2023

Sáng nay TPB đã tổ chức Đại hội cổ đông 2023 để thông qua một số nội dung quan trọng sau: 1. Kế hoạch kinh doanh 2023: - Tổng tài sản 350,000 tỷ đồng (+7% so với 2022) - Dư nợ tín dụng 215,755 tỷ đồng (+ 18% YoY) - Nợ xấu <2.2% - CAR > 10% - Lợi nhuận trước thuế 8,700 tỷ đồng (+11% so với 2022) 2. Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 39.19% 3. Góp vốn, mua cổ phần để mua lại một công ty con hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ 4. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 với ông Đỗ Minh Phú tiếp tục vai trò Chủ tịch HĐQT
Kết quả Q3/2022 TPB

TPB - Kết quả kinh doanh Q3/2022

Q3/2022, TPB đạt tổng thu nhập hoạt động (TOI) 3,765 tỷ đồng (+2% YoY) chủ yếu đến từ tăng trưởng thu nhập lãi thuần và thu nhập từ hoạt động dịch vụ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1,712 tỷ đồng (+54% YoY) do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm. Lũy kế 9T/2022, TPB đạt TOI 7,655 tỷ đồng (+14% YoY) và lợi nhuận sau thuế 4,741 tỷ đồng (+35% YoY).
Tháng 05, 2024