Tin Tức
SSI
SSI ĐHCĐ 2023

SSI - Đại hội cổ đông 2023

SSI đã tổ chức Đại hội cổ đông 2023 chiều nay với các nội dung quan trọng sau: 1. Lợi nhuận trước thuế 2023 ở mức 2,540 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với 2022 2. Trả cổ tức 2022 tỷ lệ 10% bằng tiền 3. Chào bán 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liền trước trong 2023 hoặc 2024 4. Phát hành 10 triệu cổ phần ESOP giá 10,000đ/cp.
KQKD Q3/2022 SSI

Kết quả kinh doanh 9T/2022 của SSI

SSI đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất 9T/2022 trong đó doanh thu đạt 4,985 tỷ đồng (-1% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 1,464 tỷ đồng (-14% YoY) do giảm lợi nhuận tự doanh và môi giới.
Tháng 05, 2024