Tin Tức
LPB
LPB ĐHCĐ 2023

LPB - Đại hội cổ đông 2023

Đại hội cổ đông 2023 tổ chức chiều nay đã thông qua các nội dung quan trọng sau: 1. Kế hoạch kinh doanh 2023: - Tổng tài sản 375,000 tỷ đ (+14% YoY) - Huy động dự kiến ở mức 295,740 tỷ đ (+18% YoY) - Cho vay ở mức 273,490 tỷ đ (+16% YoY) - Lợi nhuận trước thuế 6,000 tỷ đ (+5% YoY) 2. Cổ tức 19% bằng cổ phiếu cho 2022 và dự kiến tỷ lệ cổ tức 12% cho 2023 3. Chào bán 500 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài (tương đương với tỷ lệ sở hữu 15.5%), và phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP giá không thấp hơn mệnh giá. 4. Mua tòa nhà 210 Trần Quang Khải làm trụ sở chính 5. Thay đổi tên viết tắt từ “Lienvietpostbank” thành “LPBank” 6. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong đó ông Nguyễn Đức Thụy là Chủ tịch.
Kết quả Q3/2022 LPB

LPB - Kết quả kinh doanh Q3 2022

Q3/2022, LPB đạt tổng thu nhập hoạt động (TOI) 3,456 tỷ đồng (+54% YoY) chủ yếu đến từ tăng trưởng thu nhập lãi thuần và thu nhập từ hoạt động dịch vụ. Lợi nhuận sau thuế đạt 987 tỷ đồng (+61% YoY). Lũy kế 9T/2022, LPB đạt TOI 10,490 tỷ đồng (+50% YoY) và lợi nhuận sau thuế 3,842 tỷ đồng (+72% YoY).
Tháng 05, 2024