Tin Tức
SHS
ĐHCĐ 2023 SHS

SHS - Đại hội cổ đông 2023

Đại hội cổ đông SHS hôm nay đã thông qua các vấn đề quan trọng sau: 1. Lợi nhuận trước thuế 2023 ở mức 1,103 tỷ đồng, gấp 5.6 lần so với 2022 2. Hoàn nhập dự phòng 77 tỷ đồng vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3. Triển khai liên quan đến các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh 4. Triển khai phát hành/chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm
Tháng 05, 2024