Tin Tức
ORS
ĐHCĐ 2023 ORS

ORS - Đại hội cổ đông 2023

Đại hội cổ đông ORS tổ chức hôm nay đã thông qua một số nội dung quan trọng sau: 1. Kế hoạch kinh doanh 2023 với lợi nhuận sau thuế 184 tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với 2022 2. Không phân phối lợi nhuận giữ lại năm 2022 3. Chào bán 2,000 tỷ trái phiếu kỳ hạn 5 năm 4. Tăng vốn điều lệ thêm 2,000 tỷ đồng thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc chào bán riêng lẻ trong 2023 hoặc quý 1/2024. Nếu bán cho cổ đông hiện hữu thì tỷ lệ là 2:1
Tháng 05, 2024