Tin Tức
ĐHCĐ 2022
Cập nhật DN HCM ĐHCĐ 2022

HCM – Đại hội Cổ đông 2022

ĐHCĐ của HCM đã thông qua một số nội dung quan trọng như kế hoạch doanh thu 3,593 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1,202 tỷ đồng, kế hoạch cổ tức 2.5% bằng tiền và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%, kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 và cổ phiếu ESOP tỷ lệ 3.5% trong 2022.
Phân tích chuyên sâu -
Tháng 02, 2024