Tin Tức
MML
MML Chăn nuôi

MML - hiệu quả kinh doanh suy giảm trước áp lực của giá NVL đầu vào

Hiệu quả kinh doanh 9T/2022 bị ảnh hưởng tiêu cực trước áp lực gia tăng chi phí nguyên vật liệu đầu vào.
Tháng 02, 2024