Tin Tức
TLG
Cập nhật DN TLG

TLG - Cập nhật từ ĐHĐCĐ năm tài chính 2022

Sáng nay, 27/04/2023, ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 của TLG đã tổ chức thành công với một số nội dung chính như sau:
TLG

TLG - Cập nhật kết quả kinh doanh T10/2022

Lũy kế 10T/2022, Doanh thu thuần và LNST cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt hơn 3,000 tỷ đ (+43% YoY) và hơn 420 tỷ đ (+106% YoY). Doanh thu xuất khẩu tăng 65%, đóng góp 24% trong tổng doanh thu. Ngày 13/11 vừa qua, nhà máy Thiên Long Long Thành được khánh thành và chính thức đi vào hoạt động từ T12 năm nay (dự kiến đạt công suất tối đa 739 triệu sản phẩm/năm).
TLG

TLG - Kết quả kinh doanh 8T/2022

8T/2022 Doanh thu thuần đạt hơn 2,500 tỷ đồng (+48% YoY) và LNST đạt hơn 396 tỷ đồng (+137% YoY). Hoạt động xuất khẩu chiếm 24% tổng doanh thu (+58% YoY).
Tháng 05, 2024