Tin Tức
TDH
Cập nhật DN TDH

TDH - Hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2022

Theo kế hoạch, ngày 30/09/2022 diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của TDH. Tuy nhiên, liên quan tới tiến độ pháp lý của dự án Nhã Đạt chưa đúng như kế hoạch nên thời gian họp sẽ được trì hoãn tới không trễ hơn 30/11/2022.
Tháng 02, 2024