Lịch sự kiện

Lịch sự kiện chứng khoán

0
Posts
3347
Members
33
Followers
Profile picture of Ban Quản Trị iWealth Club

[PRC](https://www.tcbs.com.vn/tcanalysis?ticker=PRC "PRC") Công ty Cổ phần Logistics Portserco trả cổ tức Cả năm năm 2020 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/04/2021 Ngày đăng ký cuối cùng : 20/04/2021 Thời gian thanh toán : 14/05/2021 Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).
Like  ·   · Download as ICS file